Държавното тото е водено към фалит

сряда, юни 17, 2020 , 0 Comments

Държавното тото в България е водено към фалит. Такъв извод може да се направи от доклад на Сметната палата за дейността на Българския спортен тотализатор (БСП) за периода от началото на 2017 г. до края на 2018 г. В него са анализирани приходите на държавното предприятие, негова рентабилност, задлъжнялост и се прави сравнение с конкурентите му. Това са все компании бивша собственост на Васил Божков, който от началото на 2020 г. изпадна в тежък конфликт с управляващите, прокуратурата набързо му повдигна 18 обвинения, а той избяга в Обединените арабски емирства и от там публикува уличаващи в корупция на високо държавно ниво данни.

 Финансовото състояние на ДП БСТ през одитирания период е нестабилно и с тенденция към влошаване, което поражда рискове за ефективното осигуряване на средствата за подпомагане на физическото възпитание и спорта в Република България и за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“, се казва в доклада на Сметната палата.

По данни от доклада към 30 юни 2019 г. собственият капитал на БСТ е отрицателна величина – 4.5 млн. лв., като намалението спрямо края на 2018 г. е 242,53%. „Очертаната тенденция на постоянно намаление на собствения капитал създава сериозен риск за бъдещото му функциониране с оглед липсата на достатъчен ресурс за посрещане на обичайните разходи при извършването на дейността му“, пише в доклада.

Според одиторите намалението на собствения капитал е резултат от системното реализиране и на трупване на загуби, което се дължи предимно на прилаганата схема за определяне на размера на отчисленията към ММС, като тази тенденция се запазва и след одитирания период.

Общата ликвидност на БСТ бележи спад от 25,25% като намалява от 1,02 до 0,76. „Това показва намаление на възможностите на предприятието да покрива текущите си задължения (пасиви) с наличните текущи (краткотрайни) активи. Към края на 2018 г. ДП БСТ има възможност да изплати 76%от краткосрочните си задължения чрез краткосрочни финансови активи, парични средства и техни еквиваленти“, пише в доклада.

Казано с прости думи държавният тотализатор не е в състояние да покрива задълженията си и ще му се наложи или да бъде дофинансиран – с кредит или целево – или спешно да преустрои работата си. Или просто ще фалира.

 

В хода на работата си от Сметната палата са направили анализ на рентабилност на приходите на БСТ като са сравнили коефициента с конкурентите – компании от групата на Васил Божков. Коефициентът измерва доколко дейността е успешна и показва до каква степен тази дейност е конкурентна на пазара, като изчислява печалбата или загубата генерирана от единица приход. Компаниите с дългосрочно конкурентно предимство имат по-висок коефициент на рентабилност на приходите. Резултатите са потресаващи, като БСТ има отрицателен коефициент на рентабилност.

 В хода на одита е проверено изпълнението на сключени договори за предоставяне на програмно време и осигуряване на предавания в телевизиите. През периода БСТ има сключен договор първо с „БиТиВи медиа груп“, а впоследствие с Българската национална телевизия.

Посочените в доклада данни карат в.„Сега“ да коментира в свой текст, че одитът разкрива как чрез актуалния договор за излъчване на тиражите на тото държавният хазартен оператор е източван. В края на май изданието публикува свое разследване, според което външната фирма „Дрийм Тийм Груп” ЕООД (на продуцента Евтим Милошев) ще получава по 10 944 лв. с ДДС (9120 без ДДС) за всяко пряко ТВ предаване в БНТ от 3 май до 31 декември 2020 г. Парите за заплащане към „Дрийм Тийм Груп” ЕООД обаче идват именно от тотализатора.

Данните от доклада на Сметната палата показват, че в предишния договор е било записано, че за всяко предаване БСТ e заплащал на БНТ възнаграждение в размер на 3614,37 лв. с ДДС. Впоследствие, след като вече предаванията не се правят в БНТ, а тотализаторът ги дава готови, сумата е намалена драстично с анекс и става 1708,20 лв. с ДДС. А след като БНТ и БСТ се споразумяват времетраенето на едно предаване да се увеличи от 30 на 35 минути, сумата е фиксирана на 1771,20 лв. с ДДС. Общо за одитирания период (2017-18) БСТ е платил на националната телевизия 384 368,40 лв. с ДДС.

Механизмът с ТВ излъчванията е само един от примерите за увеличаване на разходите в БСТ, което в крайна сметка рефлектира върху влошаване на финансовите показатели и рентабилността.

Всяко нещо струва нещо. Независимата журналистика изисква много време, усилия и средства. Ако искате да я подпомогнете, можете да дарите средства чрез PayPal.

0 коментара: