Иван Искров взе лиценза на КТБ в условно наклонение

четвъртък, ноември 06, 2014 , , , 0 CommentsТе гласуваха за отнемането на лиценза. КОЙ как гласува?

БНБ потвърди, че за КТБ няма одиторски доклад и служебно смъкна капиталовата адекватност в банката с отмяна на вече одобрено решение за увеличение на капитала й


„Обосновано заключение“, „биха били“, „биха могли“, „може да повлияят“. 

Ако се чудите какво е това – това са аналитичните обосновки за отнемането на лиценза на КТБ, обявно от БНБ. В разтегливия документ няма и ред категорични изводи защо и как банката достигна до това положение. Но пък има цитирани десетки нищо незначещи европейски регламенти и директиви. 

Само напомням, че БНБ вече обяви, че няма задължението да спазва европейската директива за изплащането на гарантирани депозити до 20 дни, след като една банка престане да работи с клиенти. 

Това, което се очаква от края на юни тази година, стана. Иван Искров успя да добута казуса с КТБ до отнемане на лиценза.   

По-страшното е, че днес БНБ потвърди моята новина от вчера, че централната банка отнема лиценза БЕЗ ОДИТОРСКА ЗАВЕРКА на отчета на КТБ. 

Според официалното съобщение на БНБ квесторите са вкарали в централната банка „финансови и надзорни отчети на КТБ към 30.09.2014 г. както следва: Капиталови изисквания (COREP) – Индивидуален, Обща рамка за финансово отчитане (ОРФО/FINREP) – Индивидуален“. Това потвърждава, че никой от назначените одитори „Делойт България”, „Ърнст енд Янг Одит” и „АФА“ не е поискал да се подпише под счетоводните документи с обезценките. 
На практика днес БНБ отнема лиценза, базирайки се на очаквания на квесторите в КТБ. 

За да изглежда картината по-драматична и за да бъде хвърлена всичката вина за случващото се в КТБ на подуправителя на БНБ, отговарящ за „Банков надзор“ Цветан Гунев, Иван Искров пробута в последния момент решение за служебно понижение на капитала на банката. Това моментално напрви така, че капиталовата адекватност на трезора да замине в канала. 

„Отчетените от банката съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (-188.03 %), съотношение на капитала от първи ред (-188.03 %) и съотношение на капиталовата адекватност (-180.18 %) са в нарушение на капиталовите изисквания съгласно чл. 92 Регламент (ЕС) № 575/2013.“

Обзалагам се, че от този абзац няма да разберете нищо, но пък трябва да признаете, че звучи добре – един вид в банката не е имало нищо. Всичко е изнесено, изтекло, преточено и източено. 

От съобщението на БНБ става ясно и че националната банка признава, че не знае какво е реалното състояние на кредитния портфейл в КТБ. Причината са лавината от цесии, която заваля в последния месец в поставената под особен надзор банка. 

С писмо от 5 ноември 2014 г. квесторите на КТБ са уведомили БНБ, че след датата на поставянето на банката под специален надзор до 31.10.2014 г. включително в КТБ са постъпили уведомления за цесии на вземания, сключени между клиенти на банката, и волеизявления за прихващане на задължения към банката с вземания към нея, придобити по договори за цесия на обща стойност 1.2 млрд. лв., а волеизявленията за прихващане са на стойност 779 млн.  лева. 

Така общите вътрешни операции в банката достигат умопомрачителната цифра от близо 2 млрд. лв. Но тя НЕ Е ОТРАЗЕНА в предадените в БНБ отчети на квесторите. 

Следва текст, който указва как БНБ взема лиценза на КТБ в условно наклонение.
„Дори всички уведомления за цесии и прихващания да бъдат отразени в счетоводните регистри на банката, финансовият резултат на КТБ към 30 септември 2014 г. би се подобрил само с 161.5 млн. лв. в резултат на обезценки, които биха били освободени (респективно сторнирани) по погасени изцяло или частично задължения към банката, в резултат на направените волеизявления за прихващане на посочената по-горе стойност. В резултат, собственият капитал на КТБ, определен според Регламент (ЕС) № 575/2013, би останал отрицателна величина.“

„Направените констатации и заключения в Доклад от надзорна инспекция в КТБ позволяват да се направи обосновано заключение, че контролните и ръководните органи на банката са прилагали порочни банкови и бизнес практики, като са представяли неверни и подвеждащи финансови и надзорни отчети“.
 

Всяко нещо струва нещо. Независимата журналистика изисква много време, усилия и средства. Ако искате да я подпомогнете, можете да дарите средства чрез PayPal.

0 коментара: